The Wild Field

The Dmitri Pokrovsky Ensemble

1991: Real World CAROL 2316-2


 1. Mosquito
 2. Oak Forest
 3. Slow Kaliuki Extract
 4. Pine Tree
 5. Slow Kaliuki [Extract
 6. Porushka
 7. Lullaby
 8. Geese Fly
 9. Fast Kaliuki Extract
 10. Sadko
 11. Fast Kaliuki Extract
 12. Where Have You Been?
 13. Three Sisters
 14. On the Street


HOME   •   MUSIC